Preskočiť na obsah

NaturaSat

Program NaturaSat prepája geobotanický výskum s najnovšími matematickými metódami na segmentáciu satelitných obrazov. Pomocou dát z družice Sentinel-2 ponúka možnosti identifikácie presných hraníc biotopov a zlepšenie poznatkov o ich aktuálnom rozšírení a časopriestorových zmenách.

Zobrazenie satelitných snímok

Základný modul umožňuje užívateľovi načítať a zobraziť satelitné snímky získané misiou Sentinel-2

Semi-automatická segmentácia

Modul umožňuje segmentáciu oblastí nelineárnymi segmentami, ktoré vytvára užívateľ pomocou myši

Automatická
segmentácia

Po zadaní parametrov umožňuje modul automatickú segmentáciu pomocou evolúcie počiatočnej krivky smerom k hraniciam oblastí

Monitorovanie
biotopov

Monitorovanie umožňuje sledovať štatistické zmeny vypočítané z optických kanálov satelitných snímok z rôznych období

Zobrazenie satelitných snímok

Voľne dostupná verzia aplikácie NaturaSat umožňuje užívateľovi načítať a zobraziť si všetky optické kanály satelitných snímok získaných misiou Sentinel-2. Nové snímky je možno stiahnuť priamo cez užívateľské prostredie pomocou Copernicus Open Access Hub API.

Užívateľ si môže zobraziť buď jeden vybraný opticky kanál alebo kombináciu troch vybraných. Načítanú snímku je možne posúvať do skúmanej lokality a približovať a odďaľovať na požadovanú úroveň. Časť satelitnej snímky v zobrazovacom okne je možné si uložiť vo všetkých štandardných obrázkových formátoch.

Semi-automatická
segmentácia

Modul semi-automatickej segmentácie umožňuje užívateľovi zadávať pomocou myši body na hranici oblasti. Tieto body sú spájané do nelineárnych segmentov krivky, ktorá kopíruje hranice segmentovanej oblasti. Pri ukončení semi-automatickej segmentácie alebo pri uzavretí krivky je výsledná krivka uložená v užívateľskom prostredí v zozname kriviek odkiaľ je možné ju exportovať na ďalšie použitie.

Automatická
segmentácia

Po zadaní parametrov umožňuje modul spustiť evolúciu počiatočnej krivky. Táto krivka je vyvíjaná matematickým modelom automatickej segmentácie smerom k hranici vybranej oblasti. Výsledná krivka ako aj jej pozície počas evolúcie sú uloženév užívateľskom prostredí v zozname kriviek, odkiaľ je možné ich exportovať na ďalšie použitie.

Monitorovanie
biotopov

Modul monitorovania biotopov umožňuje výpočet štatistík z intenzít optických kanálov satelitnej snímky, ktoré sa nachádzajú vo vybraných segmentačných krivkách. Štatistiky vypočítane z rôznych časových období je možne porovnávať a sledovať ich výrazné zmeny.

Kontakt

info@algoritmysk.eu

Šulekova 6
811 06 Bratislava, SK
IČO: 50 177 711
DIČ: 2120244170