Preskočiť na obsah

NaturaSat

Zobrazenie snímok misie Sentinel-2

Nástroj umožňuje užívateľovi stiahnuť, načítať a zobraziť satelitné snímky získané misiou Sentinel-2.

Semi-automatická segmentácia

Semi-automatická segmentácia umožňuje segmentáciu oblastí pomocou nelineárnych segmentov, ktoré vytvára užívateľ pomocou myši.

Automatická
segmentácia

Po zadaní parametrov umožňuje nástroj automatickú segmentáciu pomocou evolúcie počiatočného polygónu smerom k hraniciam oblastí.

Monitorovanie
biotopov

Monitorovanie umožňuje sledovať štatistické zmeny vypočítané z optických kanálov satelitných snímok z rôznych období.

V rámci platenej verzie má užívateľ odomknutý plný potenciál aplikácie NaturaSat. Tá umožňuje užívateľovi načítať nielen dáta z misie Sentinel-2, ale aj ortofotosnímky a UAV snímky. Navyše k segmentačným a monitorovacím nástrojom odomyka nástroje na klasifikáciu, transformáciu historických máp a základné hydrologické modelovanie, čo umožňuje užívateľovi ešte detailnejšiu analýzu skúmaných biotopov.

Podpora viacerých vstupných dát

Aplikácia podporuje načítanie ortofotosnímok, dát z UAV a iných štandardných obrazových formátov.

Manažér polygónov

Manažér polygónov umožňuje správu vytvorených a načítaných segmentačných polygónov.

Klasifikácia

Nástroj klasifikácie umožňuje používateľom klasifikovať oblasti pomocou techník hlbokého strojového učenia.

Transformácia historických máp

Nástroj využíva lokálne aj globálne transformačné metódy na nájdenie zodpovedajúcich oblastí na historických mapách a aktuálnej interaktívnej mape.

Základné hydrologické modelovanie

Hydrologické modelovanie umožňuje výpočet približnej výšky voľnej hladiny podzemnej a povrchovej vody v oblastiach riečnych sústav.

Ladenie NatNet sietí

Nástroj klasifikácie je založený na metóde hlbokého učenia a využíva prirodzené numerické siete (Natural Numerical Networks – NatNets).
V prípade záujmu ponúkame ladenie siete pre vybranú skupinu biotopov s využitím konzultácií pri príprave tréningovej množiny používateľmi.

Sťahovanie a zobrazenie satelitných snímok

Aplikácia NaturaSat umožňuje užívateľovi načítať a zobraziť si všetky optické kanály satelitných snímok získaných misiou Sentinel-2. Nové snímky je možné stiahnuť priamo cez užívateľské prostredie pomocou Copernicus Data Space Ecosystem API.

Semi-automatická segmentácia

Nástroj semi-automatickej segmentácie umožňuje užívateľovi zadávať body na hranici oblasti pomocou myši. Tieto body sú následne spájané do nelineárnych segmentov polygónu, ktorý kopíruje hranice segmentovanej oblasti. Po ukončení semi-automatickej segmentácie alebo pri uzavretí polygónu je výsledný polygón uložený v užívateľskom prostredí v zozname, odkiaľ ho je možné exportovať na ďalšie použitie.

Automatická segmentácia

Po zadaní parametrov umožňuje nástroj spustiť evolúciu počiatočného polygónu. Tento polygón je vyvíjaný matematickým modelom automatickej segmentácie smerom k hranici vybranej oblasti. Výsledný polygón aj jeho pozície počas evolúcie sú uložené v užívateľskom prostredí v zozname, odkiaľ je možné ich exportovať na ďalšie použitie.

Monitorovanie biotopov

Nástroj monitorovania biotopov umožňuje výpočet štatistík z intenzít optických kanálov satelitnej snímky, ktoré sa nachádzajú vo vybraných segmentačných polygónoch. Štatistiky vypočítané z rôznych časových období je možné porovnávať a sledovať ich výrazné zmeny.

Klasifikácia

Nástroj klasifikácie je založený na metóde hlbokého učenia a využíva prirodzené numerické siete (Natural Numerical Networks – NatNets). Výsledkom klasifikácie sú mapy relevancie, ktoré indikujú možný výskyt klasifikovaných biotopov na vstupnej snímke.

Kontakt

Šulekova 6
811 06 Bratislava, SK
IČO: 50 177 711
DIČ: 2120244170